תקנון אתר

תנאי שימוש, מגבלות משפטיות ומדיניות פרטיות

תאריך עדכון אחרון: אוגוסט 2019

 

פרק א' – תנאי שימוש

 1. מבוא

1.1  ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של פאר-נשר מוצרים לצביעה ובנייה בע"מ  בכתובת pongroup.co.il או בכל כתובת אחרת כפי שתהיה מעת לעת (להלן: "האתר"), המופעל ומנוהל על ידי פאר-נשר מוצרים לצביעה ובנייה בע"מ, ח.פ. 514698042 ברחוב חבצלת החוף 10, יבנה. (להלן: "החברה") ו/או ע"י חברה קשורה שלה.

1.2 הגלישה והשימוש באתר, ובכלל זה בכל תוכן ו/או שירות מכל סוג שהוא המוצעים ו/או הפועלים בו, כפופים לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות (כפי שהם כעת וכפי שיעודכנו מעת לעת ע"י החברה לפי שיקול דעתה), ולהוראות כל דין (להלן: "תנאי השימוש"). לפני הגלישה ו/או השימוש באתר, לרבות כל מסירת מידע מכל סוג שהוא באתר, הינך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש, שכן בכניסתך, גלישתך ו/או שימושך באתר בכל צורה שהיא הינך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות), וידוע לך שהם מהווים את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה (לרבות מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או כל מי מטעמה) בכל הקשור לתנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות) או בגינם. אם אינך מקבל את תנאי השימוש, כולם או חלקם,  אל תגלוש ו/או אל תשתמש באתר בכל דרך שהיא.

1.3 תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים גם לנשים באופן שווה.

 

 1. הגדרות

בתנאי שימוש אלה יהיו למונחים הבאים הפירוש שבצידם:

2.1 "אתה" או "משתמש" או "גולש" – כל אדם העושה שימוש ו/או גולש באתר (לרבות, חבר במועדון הלקוחות) באמצעות מחשב ו/או אמצעי אחר, לרבות תקשורת סלולארית.

2.2 "חבר במועדון הלקוחות" – כהגדרת מונח זה בתקנון החברות.

2.3 "חברה קשורה" – כל חברה בת, חברה אחות או חברה מסונפת של החברה ו/או בעלי מניותיה ו/או בעלי השליטה בה, בין כיום ובין בעתיד, כהגדרת מונחים אלה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

2.4 "תוכן" – מידע מכל סוג שהוא המצוי באתר, לרבות (אך לא רק) כתבות, טקסטים, תוכן מילולי, חזותי, עיצוב (לרבות עיצוב האתר ותצוגת האתר), שפה גראפית, קטעי וידאו, חומרים, נתונים, תמונות, צילומים, איורים, קבצי קול, קבצים גרפיים, קבצים מסוגים אחרים, קישורים, קוד מחשב, יישום, טקסטים וכל מידע אחר המופיע או מוצג באתר, והכל, בין אם הינו בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד ג' המקנה לחברה זכות שימוש בו.

 

 1. האתר והשימוש בו

3.1 האתר הינו פלטפורמה אינטרנטית, המספקת לגולשים בה מידע אודות פאר-נשר, המנוהל ומופעל ע"י החברה ו/או חברה קשורה לה, ובכלל זה אודות פעילויות, הטבות וכיוצ"ב שירותים שמוצעים ע"י החברה הנ"ל, מעת לעת, לחברים במועדון הלקוחות של החברה

3.2השימוש באתר (ובכלל זה בתכנים ובשירותים שבו) מיועד לשימוש חוקי של המשתמש, בכפוף לתנאי השימוש ולמטרות חוקיות וראויות בלבד העולות בקנה אחד עם כל החוקים, התקנות ונוהגים המקובלים במדינת ישראל. הינך מנוע מלעשות שימוש באתר או בכל חלק ממנו למטרה בלתי חוקית כלשהיא.

3.3  מבלי לגרוע מהאמור, הינך מתחייב:

3.3.1  לא לבצע כל פעולה המטילה עומס גדול באופן סביר או בלתי פרופורציונאלי על האתר ו/או על התשתית הקשורה אליו;

3.3.2 לא לפרסם ו/או לשדר באתר כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר בלתי חוקי, מסית, מאיים, שיקרי, מטעה, גזעני, לא להשתמש בשפה בוטה או גסה או כזו שעשויה להעליב או לפגוע במשתמשים אחרים, לא לפרסם כל חומר שיש בו משום לשון הרע או פגיעה בפרטיותו של אדם, לא לפרסם דברי השמצה, דברי גנאי או פורנוגרפיה;

3.3.3  לא להעלות לפורומים ו/או לכל מקום אחר באתר הודעות סרק ו/או הודעות חוזרות ו/או הודעות הפוגעות או עשויות לפגוע ביכולת השימוש באתר או בחלק ממנו, לא לשלוח מסרים המיועדים לרשימת תפוצה, מכתבי שרשרת, "דבר פרסומת" (כהגדרתו בחוק התקשרות (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ("חוק התקשורת") או כל משלוח המוני של הודעות דוא"ל או הודעות SMS שלא על פי בקשה והסכמה של הנמענים, ולא להטריד משתמשים אחרים בכל צורה שהיא;

3.3.4 לא להציג עצמך כמי שפועל מטעמה ו/או בשמה של החברה בכל צורה שהיא;

3.3.5  לא לפרסם פרטים אישים של משתמשים אחרים (לרבות מענים, כתובות ודרכי התקשרות עימם);

3.3.6 לא לכלול כל חומר או מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

3.3.7 לא להשתמש באתר (לרבות בתכנים ובשירותים המוצעים בו) לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין;

3.3.8 לא לשלב באתר כל תוכן פרסומי, לא לערוך סקרים ו/או תחרויות ו/או הגרלות ו/או כל פעילות בלתי חוקית אחרת באמצעות פורומים ו/או בכל מקום אחר באתר;

3.3.9  לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות עוינות כדוגמת סוס טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) וכיוצ"ב יישומים מזיקים (Malicious Applications) למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995;

3.3.10 לא לכלול כל חומר מטעה או שעלול להטעות צרכן, כמשמעות מונחים אלה בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981;

3.3.11 לא לפרסם כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קניין רוחני של אחר, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות או סימני מסחר, או כל חומר אחר אשר עלול להוות או לעודד עבירה על חוק כלשהוא בדרך כלשהיא;

3.3.12. לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

3.3.13  לא ליצור קישור או קישור עמוק (deep linking) ו/או הפניות לאתר מאתרים אחרים. כמו כן, חל איסור להפנות לכל קישור לחומר שפרסומו נאסר לפי תנאי שימוש אלה;

3.3.14  לא לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של החברה או כל חלק מהם, ולא לעשות כל פעולה באתר או בחלק ממנו באופן שיגרום או עשוי לגרום לחברה לנזקים.

3.4 משתמש שיפעל בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט בתנאי שימוש אלה בכלל, ובתנאים המפורטים בסעיף ‏3.3 בפרט, יחסם ע"י החברה, כל תוכן שהועלה על ידו לאתר (ככל שהועלה) יוסר, והחברה תהיה רשאית, מבלי לפגוע מכל זכות אחרת המוקנית לה עפ"י דין, למנוע מהגולש את יכולת הגלישה ו/או השימוש באתר (כולו או חלקו), ובכלל זה את היכולת לצרוך או להזמין שירותים באמצעות האתר, וכן לנקוט צעדים משפטיים נגד כל שימוש בלתי חוקי שייעשה באתר.

3.5 למען הסר ספק, מובהר כי אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת יכולת השימוש באתר ע"י החברה כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי השימוש.

 

 1. 4. קניין רוחני

4.1  למעט תכני הגולשים (כהגדרתם להלן), מלוא זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא באתר, על כל התכנים שבו, הינן של החברה (ו/או של צדדי ג' אשר העניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרתו), והחברה (או צד ג', כאמור) הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בזכויות יוצרים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בעיצוב האתר, ובמידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו.

4.2  התכנים עשויים להיות מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות, וזכות השימוש המוגבלת שמוקנית לך בהם תיעשה על פי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של החברה או של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות בהם.

4.3  מבלי לגרוע מהוראות סעיף ‏3.3 לעיל, מובהר בזאת, כדלקמן:

4.3.1 אינך רשאי לשנות את האתר ו/או את התכנים שבו בצורה כלשהיא, ובכלל זה אינך רשאי להעתיקם, לשכפלם, לעבדם, להפיצם, להעבירם, להרשות שימוש בהם, להציגם בפומבי, לפרסמם, ליצור נגזרות מהם, ליצור תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בתכנים (כולם או חלק) או להשתמש בתכנים בדרך אחרת לכל מטרה שהיא, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית. כמו כן, למעט הענקת זכות השימוש המוגבלת באתר כמפורט בתנאי שימוש אלה, החברה אינה מעניקה לך כל רישיון שימוש בקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדי ג' שהתכנים שייכים או קשורים לו.

4.3.2  אינך רשאי ליצור מסגרות (Frame) לאתר ו/או על שימוש ב- Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של החברה או בסימני המסחר שלה ללא אישור החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור, אם וככל שיינתן לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. כל שימוש בלתי מורשה יגרור, בין היתר, הפסקת זכותך להשתמש באתר.

 

 1. תכני גולשים

5.1 כל מידע, הודעה, מלל, וכל תוכן אחר שיועלה ע"י משתמש כלשהוא לאתר (לרבות בחלקי הבלוגים, אלבומים, חדרי צ'ט, או במסגרת ולצורך הזמנת שירותים) (להלן, ביחד: "תכני גולשים") הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש שהעלה אותו כאמור, וכל הוראות סעיף ‏3.3 יחולו, בשינויים המחויבים, על כל תוכן גולש שיועלה ע"י משתמש לאתר.

5.2 המשתמש מצהיר ומתחייב לא להעלות תוכן גולש שאינו בעל זכויות הקניין הרוחני בו, ובעצם פרסומו ו/או העלתו לאתר, המשתמש מצהיר, מתחייב ומאשר כי: (א) הינו בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני בו ו/או רכש כדין את הזכויות לפרסם את תוכן הגולש באתר; (ב) הוא מקנה לחברה רישיון שימוש לא בלעדי, ללא כל זכות לקבלת תמורה או תמלוגים, ושאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש בתוכן הגולש לפי שיקול דעתה במסגרת האתר (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, במסגרת השירותים המוצעים בו); (ג) בשימוש החברה בתוכן הגולש (כולו או חלקו) בהתאם לאמור לעיל, לא יהיה משום פגיעה בהוראות חוק ו/או בזכויות צדדים שלישיים כלשהם. המשתמש יפצה וישפה את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לחברה (לרבות בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה) והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים לאתר ע"י המשתמש ו/או לשימוש של החברה בהם.

5.3 ידוע לך כי תכני הגולשים שתפרסם באתר חשופים בפני כל משתמשי האתר. החברה מציעה לך לנהוג בזהירות ובשיקול דעת באשר לכל תוכן הגולש שיועלה על ידך (ובפרט בכל הקשור למסירת פרטים אישיים באתר). מבלי לגרוע מהוראות סעיף ‏7 להלן, מובהר כי החברה לא תישא כלפיך ו/או כלפי כל מי מטעמך באחריות מכל סוג שהוא לתגובות משתמשים או לכל תוצאה שתיגרם לך ו/או לכל מי מטעמך בעקבות תגובות כאמור.

5.4 החברה רשאית לסרב לפרסם באתר תכני גולשים אשר מפרים, לדעתה, את תנאי השימוש (כולם או חלקם) ו/או במצב בו קיים חשש לחוקיותם ו/או כי לדעתה הם פוגעים ו/או עלולים לפגוע בחברה או בצד שלישי כלשהוא, והיא רשאית למחוק תכני גולשים כאמור בכל עת, מבלי שתהיה לך כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה בשל כך.  ואולם מובהר כי אין בזכות המוקנית לחברה לפי סעיף זה כדי להטיל על החברה אחריות או חבות כלשהיא בקשר עם תכני גולשים.

 

 1. 6. פניה לחברה באמצעות האתר

6.1  הנך רשאי לפנות לחברה באמצעות האתר לצורך הרשמה למועדון הלקוחות, רכישת שירותים המוצעים באתר וקבלת מידע ותמיכה טכנית. החברה אינה אחראית בכל אופן שהוא לשיבוש פרטי פנייתך, אי קבלת הפניה, אי היענות לפניה, לכל עיכוב במענה לפניה, לקבלת מידע בלתי מספק באמצעות האתר ולכל נזק ישיר או עקיף שנגרם לך עקב כך. על כל מידע או נתון המועבר על ידך לאתר באמצעות או כתוצאה משימושך באתר, בדרך אלקטרונית או אחרת, חלה מדיניות הפרטיות של החברה (ראה פרק ב' להלן), ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

 

 1. 7. היעדר אחריות והגבלת אחריות

7.1  האתר נועד לשם מסירת מידע כללי בלבד, כמפורט בסעיף ‏3.1 לעיל. אין לראות בשום אופן באתר ו/או בתכנים המוצגים בו (כולם או חלקם), לרבות תכנים בקשר לשירותי צדדים שלישיים (כהגדרתם להלן) משום ייעוץ או הבעת דעה על ידי החברה ו/או מי מטעמה לגבי אופיים ו/או טיבם ו/או בגדר המלצה לרכישת מוצר או שירות כלשהוא. כמו כן, אין להסתמך על כל נתון או מידע או תוכן באתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים משפטיים, עסקיים, מקצועיים, מסחריים, אישיים, כספיים ואחרים, וכל הסתמכות ו/או החלטה לפעול על בסיס התכנים המופיעים באתר מבלי לוודא את נכונותם ו/או חוקיותם ו/או התאמתם לצרכי המשתמש הינה באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש בלבד.

7.2 התכנים המצויים באתר מוצגים כמות שהם (AS IS), ללא כל התחייבות, מצג או אחריות מכל סוג שהוא. אין בהצגתם והצעתם באתר משום מצג או התחייבות של החברה ו/או מי מטעמה בדבר התאמתם לצרכי המשתמש, למטרה מסוימת, לעדכניות התכנים ו/או לנכונותם ו/או להיעדר הפרה של זכויות יוצרים, והחברה אינה אחראית לדיוק, מהימנות, שלמות הנתונים, היעדר שגיאות בתכנים באתר, השפעתם על המחשבים שמשמשים את הגולשים, או כי הגישה לאתר או פעילותו תהיה רציפה, זמינה או נקייה מתקלות ולא תופרע. החברה אינה נושאת באחריות כלשהיא לתכנים (לרבות תוצאות ישירות ועקיפות שיגרמו לך ו/או לרכושך כתוצאה מהשימוש בהם או לאי יכולת השימוש בהם). התמונות המוצגות באתר משמשות לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות.

7.3  החברה אינה נושאת באחריות כלשהיא לתכני גולשים, ובכלל זה לדעות ו/או מסרים של המשתמש אשר מועלים על ידי משתמש כלשהוא לאתר (לרבות פרסום המידע הכלול בפורומים ו/או בבלוגים ו/או בצ'אטים ו/או באלבומים ו/או בכל שירות אחר של החברה). כמו כן, החברה לא תהיה אחראית לנזקים או לטענות בקשר להשתתפותך בפעילויות ובאירועים מחוץ לאתר אשר יוזמים משתמשים באתר.

7.4  פרסום תכני גולשים ו/או הצבת קישורים באתר על ידי החברה, לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של החברה לתכני גולשים ו/או קישורים כאמור. כל הסתמכות של המשתמש על כל תכני גולשים ו/או קישורים המוצגים באתר נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

7.5  החברה משתמשת בטכנולוגיות ונהלים שונים לאבטחת מידע שתמסור באתר מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לפיכך, החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה חופשי או נקי מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינה מתחייבת שהמידע שיימסר על ידך (ככל שיימסר), לרבות אמצעי תשלום (ככל שיוזנו באתר) יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית, נזקים, קלקולים וכו'.

7.6  על אף האמור בכל דין או הסכם, בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או בעלי מניותיה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או על כל מי מטעמם ו/או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר, אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, עונשיים, מיוחדים או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים או אובדן הכנסות, אובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיוצ"ב) בקשר עם ו/או כתוצאה מהכניסה לאתר, השימוש בו, מאי יכולת להיכנס ו/או להשתמש באתר או מתוצאות השימוש באתר, בכל אתר אחר המקושר לאתר, או בתכנים הכלולים באתר (לרבות תכנים בקשר לשירותי צדדים שלישיים) ו/או בכל אחד מאתרים המקושרים לאתר ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על התכנים הכלולים באתר ו/או כל חלק ממנו ו/או עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות, והכל – גם אם החברה כבר קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין או הסכם, הינו הפסקת השימוש באתר.

 

8 רכישת מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים

8.1  לשם נוחות המשתמש באתר ולשם כך בלבד, משמש האתר כפלטפורמה מקוונת לרכישת מוצרים ושירותים אשר אינם מוצעים ו/או מופעלים על ידי החברה, אלא על ידי צדדים שלישיים (להלן: "שירותי צדדים שלישיים") תוך מעבר וגלישה באתרי צדדים שלישיים, הגלישה באתרים אלו ורכישת שירותי הצדדיים השלישיים כפופים לתנאים, תניות וההודעות, במידה וישנם, הכלולים באתרים אלו, ושירותים אלו הינם באחריות ספק השירות הרלוונטי ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בקשר עם אספקתם או אי אספקתם, במלואם או בחלקם. בהתאם, אתה מודע לכך שבעצם הגלישה באתרי צדדים שלישיים אלו וביצוע רכישת שירותי הצדדים השלישיים, הנך מעביר או עשוי להעביר מידע אישי ופרטים ישירות לצדדים שלישיים כאמור ואתה מסכים שהנתונים שלך יוחזקו על די צד ג' שאינו החברה בהתאם לתנאים והתניות של אותם צדדים שלישיים.

8.2 מבלי לגרוע מהוראות סעיף ‏7 לעיל, תכנים המפורסמים באתר ע"י מפרסמים בקשר לשירותי צדדים שלישיים מפורסמים כפי שהם (AS IS). החברה אינה עורכת ו/או מפקחת ו/או בודקת אותם, ואינה נושאת בכל אחריות בקשר אליהם, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי החברה בגין טיב שירותי צדדים שלישיים ו/או התכנים המפורסמים בקשר אליהם, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל המשתמשים, והמשתמש מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות (לרבות לבקשת משתמש כלשהוא) לערוך, לסרב להעלות ו/או להסיר תכנים (לרבות תכנים בקשר לשירותי צדדים שלישיים) על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה ואלה ימצאו פוגעים ו/או מכל טעם אחר.

8.3 למען הסר ספק, החברה אינה ולא תהיה צד לכל עסקה כאמור שתתבצע בין המשתמש לבין ספק השירות הרלבנטי של שירותי צדדים שלישיים. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ביחס לתכנים בקשר לשירותי צדדים שלישיים. האמור בסעיף ‏8 זה בא להוסיף על הוראות תקנון החברות בקשר לרכישת "הטבות" ע"י חבר במועדון הלקוחות, ולא לגרוע ממנו.

 

9קישור לאתרים אחרים

9.1 לשם נוחות המשתמשים באתר ולשם כך בלבד, עשוי האתר להציע קישוריות ו/או הפניות לאתרים אחרים (לרבות למאמרים שונים), ואולם מובהר בזאת כי אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני. מובהר בזאת כי החברה לא בדקה את אתרי צד ג' אלה, אין לה שליטה עליהם והיא לא תישא בכל אחריות בקשר לכך או בקשר לתכנים, נתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ו/או לתנאי השימוש בהם. במקרה שתשתמש בקישוריות ו/או הפניות אלו, תצא מהאתר.

9.2  החברה אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בקישוריות ו/או ההפניות או מהסתמכות עליהם ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים, לרבות כל נזק ישיר או עקיף שייגרם לך או לרכושך. ההחלטה לגשת לאתר צד ג' כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד. כאשר אתה עובר לקישורים עליך לעיין בתנאי השימוש וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם.

 

10  דברי פרסומת

משתמש אשר יסמן באתר כי הינו מעוניין לקבל עדכונים ו/או חומרים פרסומים, מסכים בזאת, בין אם נרשם בפועל כחבר במועדון הלקוחות ובין אם לאו, לקבל מהחברה חומר פרסומי ו/או שיווקי אודות החברה ו/או מועדון הלקוחות ושירותיו השונים ו/או אודות מוצרים או שירותים של חברות קשורות באמצעי מדיה שונים, לרבות דוא"ל, פקס, מסרונים (SMS), מע' חיוג אוטומטי והודעות מוקלטות, כאשר הסכמה זו מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת. משתמש רשאי לחזור בו מהסכמתו בכל עת על ידי משלוח הודעת סירוב לחברה בכתב או בדרך בה שוגר אליו חומר פרסומי ו/או שיווקי כאמור.

 

 

פרק ב' – מדיניות פרטיות

הנהלת האתר מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר פאר-נשר מוצרים לצביעה ובנייה בע"מ בכתובת pngroup.co.il  "). תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת הנהלת האתר במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר, או שנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות תנאי השימוש והרכישה  והוראות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר ("יחדיו: "המסמכים המחייבים)

מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

מסירת פרטים לאתר

חלק מהשירותים באתר, כגון שימוש בטופס שירות הלקוחות המקוון שלנו ,טעונים במסירת פרטייך האישיים, על-מנת שנוכל ליצור עמך קשר. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך.

כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו להנהלת האתר, לשם השימוש בפרטים אלה, בהתאם למדיניות זו.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

בעת השימוש שלך באתר, תאסוף הנהלת האתר מידע על נוהגיך באתר, מידע או פרסומות שקראת, העמודים והמוצרים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד. בנוסף, הנהלת האתר רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.

השימוש במידע

הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר. השימוש באתר ואישורך את מדיניות הפרטיות מעידים על כך כי הינך מסכים שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של הנהלת האתר. במידע שבמאגר ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו והמסמכים המחייבים, או על פי הוראות כל דין, לרבות למטרות המפורטות להלן –

 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את הנהלת האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
 • כדי לאפשר לך וליתר המשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיך;
 • כדי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ומוצריה של הנהלת האתר, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אליך בהתאם להסכמתך לכך בתנאי השימוש והרכישה. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982;
 • ליצירת הקשר אתך כשהנהלת האתר סבורה שקיים צורך בכך;
 • כדי לערוך מעת לעת סקרים ומשאלים;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש והרכישה של האתר.

מסירת מידע לצד שלישי

הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים שלהלן –

ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר;

אם תפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות על ידי הנהלת האתר כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

אם יתקבל בידי הנהלת האתר צו של רשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;

בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הנהלת האתר;

בכל מקרה שהנהלת האתר תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

הנהלת האתר רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בהנהלת האתר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהותך ללא הסכמתך;

אם הנהלת האתר תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של הנהלת האתר ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

הנהלת האתר רשאית להשתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי הנהלת האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה. המידע בעוגיות מוצפן והנהלת האתר נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי הנהלת האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר ובאתרים אחרים במקום בטוח.

 

אבטחת מידע

הנהלת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי הנהלת האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בדיוור ישיר"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. הנהלת האתר תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל.

שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר. מידע הדרוש להנהלת האתר לשם ניהול עסקיה – לרבות מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח סטטיסטי ותיעוד פעולות אחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי הנהלת האתר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה הנהלת האתר למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה להנהלת האתר לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות הפרטיות שינויים מהותיים תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו במדיניות הפרטיות שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 7 ימים לפני כניסתם לתוקף – זאת אלא אם יבוצעו השינויים בהתאם להוראות כל דין. במקרה זה, השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין. המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים של מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

בכל  עת תוכל לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

עודכן לאחרונה : אוגוסט 2019

בעל חנות לחומרי בניין? הרשם לניוזלטר שלנו וקבל מבצעים ייחודיים ישירות למייל